Цели и задачи

Обща информация

БДН е основано като независим орган през 1975 г. в столицата на страната София. То е наследник на Секцията по неврохирургия към Дружеството по неврология, психиатрия и неврохирургия, основана през 1958 г. БДН има 5 клона в страната, съответно към Медицинските Университети в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора.

БДН провежда на ротационен принцип ежегодни национални научни конференции, вкл. и с международно участие, обикновено през първите две седмици на октомври, траещи 3 дни. На всеки две години БДН провежда съвместни срещи с Националните дружества по неврология, ортопедия и травматология, оториноларингология и др.
От 2003 г. БДН организира на всеки две години съвместни научни симпозиуми с Неврохирургичната клиника на Университета в Мюнстер, Германия, които се провеждат при разменено гостуване. Тези научни прояви са посветени на провеждането на съвместни научно-изследователски проекти в рамките на академичното междуинститутско партньорство, осъществявано традиционно под егидата и с финансовата подкрепа на фондация “Александър фон Хумболдт”, Бон, Германия.
Седалището на централното ръководство на БДН се намира в Клиниката по неврохирургия на Университетската Болница “Св. Ив. Рилски”, МУ София
Цели и задачи
БДН е единственото неврохирургично дружество в страната. То представлява българската неврохирургична общност и отговаря за контактите с органите на Европейската Асоциация на Неврохирургичните Дружества и Световната Федерация на Неврохирургичните Дружества. БДН се стреми да развива научно-изследователската дейност и неврохирургичната теория и практика. Обобщено, тези цели се постигат посредством:

  • организиране на национални и международни научни прояви (конгреси, конференции, срещи и симпозиуми)
  • разпространяване на научна книжнина и публикации от областта на неврохирургията и сродни области на познанията
  • усъвършенстване на обучението и следдипломната квалификация на българските неврохирурзи
  • подпомагане на комуникациите и професионалните взаимоотношения в неврохирургичната общност и
  • подобряване на връзките с държавните органи и браншовите организации, ангажирани със сектора на здравеопазването в стремеж да се постигнат европейски здравни стандарти в България.